Normativa Girolingua

En compliment de la Normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, LOPD 15/99 de 13 de desembre, l’informem que les dades personals cedides per l’alumne/a figuraran inscrites en un fitxer automatitzat propietat de GIROLINGUA SL, amb domicili al C/ Enric Claudi Girbal, 23 bx 2D de Girona 17003, amb la finalitat única i exclusiva de poder-li oferir i garantir els nostres serveis. L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels mateixos a la direcció anteriorment indicada i que les seves dades no seran cedides a tercers a no ser que sigui estrictament necessari per a la prestació dels nostres serveis.

NORMATIVA DEL CENTRE GIROLINGUA.

1- MATRÍCULA
En el moment de la inscripció es cobrarà la matrícula. Aquest import correspon a la reserva de la plaça i al material extra (fotocòpies) necessari per al curs que s’ha matriculat. No es retornarà la matrícula en cap cas, tan sols si s’anul·la el grup desitjat.

2- PAGAMENT
El pagament es farà trimestralment a principi de cada trimestre. Es pot realitzar a través de domiciliació bancària o en efectiu a la secretaria abans del dia 15 del primer mes del trimestre. En el cas de rebuts bancaris domiciliats retornats es tornaran a passar pel banc incloent-t’hi les despeses que s’hagin generat.
Hi ha un descompte pels alumnes que estudiïn més d’un idioma, i per aquells que siguin dos o més membres d’una mateixa família, excepte en el cas de classes particulars.

3- GRUPS
El nombre mínim d’alumnes per grup és de quatre. En cas de no aconseguir aquesta quantitat Girolingua podrà dissoldre el grup donant dues alternatives: o bé es recol·locaran en altres grups del mateix nivell encara que l’horari sigui diferent o bé s’aplicaran tarifes per a grups reduïts.
El nombre màxim d’alumnes és de vuit. Girolingua es reserva el dret d’acceptar un novè alumne en casos excepcionals. L’escola podrà canviar de curs un alumne si així ho recomanen raons pedagògiques o el professor.

4- EXÀMENS
Es realitzaran exàmens de progrés a final de cada trimestre. Els informes amb l’evolució  i el resultat de l’examen es lliuraran a cada alumne.

5- CLASSES PARTICULARS
En cas que un alumne no pugui assistir a una classe particular, s’haurà d’avisar a l’escola amb un mínim de 24 hores d’antelació i aquesta no li serà cobrada. En cas d’absències reiterades se li cobrarà un 75% de la classe.

6- ALTA A MITJANS DE TRIMESTRE
En cas d’incorporar-se a un grup un cop iniciat el trimestre, es pagarà per mesos enters. És a dir, si  l’alumne s’incorpora a mitjans del primer mes de trimestre, pagarà tot el trimestre, i si s’incorpora a mitjans del segon mes del trimestre, pagarà per dos mesos.
La matrícula es pagarà íntegre fins el mes de febrer. A partir d’aquest mes hi haurà un descompte d’un 40%.

7- BAIXA
En cas de voler donar-se de baixa s’haurà de notificar al centre 15 dies abans de deixar les classes. No s’acceptaran baixes immediates. Tot trimestre començat es pagarà de manera íntegre.

8- NORMES DE COMPORTAMENT
És imprescindible la màxima puntualitat i l’assistència regular a classe.
En cas que algun alumne no tingui un comportament acceptable, l’escola es posarà en contacte amb els pares o tutors, i si ho considera oportú,  el podrà expulsar temporal o permanentment.

9- FALTES D’ASSISTÈNCIA
Cal avisar a l’escola en cas de no assistència a classe. La no assistència no eximeix del pagament de les quotes.
En cas de faltes d’assistència continuada l’escola es posarà en contacte amb els pares o tutors per tal que aquests prenguin les mesures oportunes.

10- CALENDARI ESCOLAR
L’escola seguirà el calendari escolar establert pel Departament d’Ensenyament, i  aquest està exposat al tauler d’anuncis. No es poden recuperar les classes dels dies festius.

11- ACCEPTACIÓ DE NORMES
El sota signant declara que ha llegit, entén i accepta les normes d’aquesta escola.

Girolingua disposa d'una normativa de drets d'imatge en cas d'aparèixer en contingut multimedia de les activitats pròpies del centre.